Różnice między NRD a RFN

różnice między NRD a RFN

Niemiecka Republika Demokratyczna             Oficjalny skrót Niemieckiej Republiki Demokratycznej to NRD (z niemieckiego Deutsche Demokratische Republik, DDR). Państwo to powstało w dniu 7 października 1949 roku na terenie byłej okupowanej przez wojska radzieckie strefie. Likwidacja NRD nastąpiła w dniu 3 października 1990 roku, kiedy to inne landy postanowiły przyłączyć się do RFN. Tak powstały zjednoczone Niemcy.                 Położenie NRD             Państwo to leżało na terenie Europy Środkowej i graniczyło z takimi państwami jak: Polska Rzeczpospolita Ludowa, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, RFN a także z enklawą Berlin Zachodni, która znajdowała się na…

Czytaj więcej

Różnice między monopolem a konkurencją doskonałą

Monopol jest rynkiem na którym tylko jedno przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje swoje towary. Przedsiębiorstwo takie posiada monopolistyczną pozycję, czyli stwarza wobec innych przedsiębiorstw takie bariery, które uniemożliwiają im konkurowanie z tym przedsiębiorstwem. Polityka tegoż przedsiębiorstwa jest również monopolistyczna. Sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej             W ekonomii wyróżnia się trzy sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej: – ze względu na własność czynników wytwórczych lub produkowanych dóbr, – ze względu na przyczyny instytucjonalne np. zakazy, licencje, koncesje itd., – ze względu na konkurencję wobec której trzeba stosować politykę monopolistyczną                 Na czym polega polityka monopolistyczna?…

Czytaj więcej

Różnice między śledztwem a dochodzeniem

Istota śledztwa Definicję śledztwa regulują przepisy Kodeksu Postępowania Karnego. Śledztwo jest jedną z form postępowania przygotowawczego, czyli pierwszego z etapów postępowania karnego. Decyzję lub inaczej mówiąc postanowienie o tym, by wszcząć śledztwo wydaje prokurator. Jednakże, aby prokurator takie postanowienie mógł wydać, musi istnieć uzasadnione podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione. Śledztwo jest prowadzone przez prokuratora. Prokurator dysponuje uprawnieniami, by całość śledztwa przekazać w ręce Policji lub zlecić jej prowadzenie niektórych jego elementów. Należy też zaznaczyć, iż śledztwo mogą także przeprowadzić inne służby mundurowe: Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Służba…

Czytaj więcej

Różnice między etyką a prawem

Sprawdź różnice między etyką a prawem >> Etyka i prawo to dwa bardzo różne pojęcia. Wiadomo, że prawo powinno być moralne, etyczne, jednak nie zawsze tak jest. Ludzie od zawsze dążyli do tego, że prawo było jak najbardziej związane z moralnością i sprawiedliwe, jednak ten cel jest bardzo trudny do osiągnięcia. Czym zatem różni się prawo od etyki? Etyka Termin etyka został po raz pierwszy zastosowany przez Arystotelesa w dziele zatytułowanym ,,Etyka nikomachejska”. W tym opracowaniu etyka była postrzegana jako etos, czyli wzór charakteru człowieka oraz obyczaju, czyli oznaczanego sposobu…

Czytaj więcej

Różnice między ENA a ekstradycją

Sprawdź różnice między ENA a ekstradycją >> ENA, czyli europejski nakaz aresztowania i ekstradycja to dwie instytucje, których celem jest współpraca państw w sprawach karnych, polegająca na przekazaniu obywatela, który popełnił przestępstwo, państwu według którego systemu prawnego ma być on sądzony. Różnice między nimi polegają przede wszystkim na odmiennych procedurach i zakresie terytorialnym obowiązywania. Ekstradycja Ekstradycja jest wcześniejszą, niż europejski nakaz aresztowania formą przekazania obywatela do innego kraju. W sytuacji, gdy organ państwa obcego wyda wniosek o wydanie osoby ściganej, aby przeprowadzić wobec niej postępowanie karne albo wykonać orzeczoną karę,…

Czytaj więcej

Różnice między dotacją a subwencją

Sprawdź różnice między dotacją a subwencją >> Istnieje bardzo wiele możliwości uzyskania dofinansowania na różne cele. Najczęściej z Unii Europejskiej lub z instytucji publicznych. Dotacje i subwencje do dwie różne formy dofinansowania. Dotacje Dotacja to nieodpłatna oraz bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo określonym podmiotom na realizację ich zadań. Dotacja jest wsparciem finansowym o charakterze uznaniowym. Podmiot, który ubiega się o dotację musi spełnić określone warunki. Wadą dotacji jest to, że niszczy zasady konkurencji, bo podmiot otrzymujący dotację od razu ma silniejszą pozycję na rynku oraz to, że mogą nadmiernie…

Czytaj więcej

Różnice między demokracją pośrednią a bezpośrednią

Sprawdź różnice między demokracją pośrednią a bezpośrednią >> Demokracja również w czasach obecnych wzbudza żywą dyskusję. Jak powiedział Winston Churchill, że demokracja nie jest ustrojem bezbłędnym, ale najlepszym jak dotychczas wymyślono. Słowa te są nadal aktualne. Biorąc pod uwagę założenia demokracji, to powinna być ona najlepszym możliwym ustrojem. W końcu demokracja wywodzi się od greckiego sformułowania demos kratos, czyli rządów ludu. Obecnie występuje demokracja pośrednia, na początku dominowała demokracja bezpośrednia. Czy one się różniły? Demokracja Demokracja to ustrój polityczny oraz sposób sprawowania władzy, w którym podstawą władzy jest wola większości…

Czytaj więcej

Różnice pomiędzy bezpieczeństwem międzynarodowym, narodowym i wewnętrznym

Sprawdź różnice pomiędzy bezpieczeństwem międzynarodowym, narodowym i wewnętrznym >> Samo pojęcie bezpieczeństwa, można rozumieć w bardzo różny sposób, ale w kontekście bezpieczeństwa krajowego, najlepiej wybrać najbardziej ogólną definicję. Bezpieczeństwo jest stanem, dającym poczucie pewności istnienia oraz szanse na rozwój jednostki. Stanowi jedną z podstawowych potrzeb ludzi. Wiąże się z akceptowalnym poziomem ryzyka utraty czegoś, dla życia, zdrowia, czy uczuć. Podziały bezpieczeństwa Ze względu na obszar jaki obejmuje bezpieczeństwo możemy podzielić na: • międzynarodowe • globalne, • regionalne, • narodowe. Ze względu na odniesienie do obszaru państwa bezpieczeństwo dzielimy na: •…

Czytaj więcej

Różnice między autostradą a drogą ekspresową

Sprawdź różnice między autostradą a drogą ekspresową >> Pojęcia autostrada i droga ekspresowa są często mylone, a różnice między nimi są bardzo istotne. Wyjaśnienie ich znajdziesz poniżej: Droga ekspresowa Droga ekspresowa to droga jedno albo dwujezdniowa, oznaczona odpowiednim znakiem drogowym z małą ilością skrzyżowań, po której mogą poruszać się tylko samochody, z wyjątkiem czterokołowca. Nie ma żadnego określonego standardu dla drogi ekspresowej. W jednych krajach drogą ekspresową nazywamy drogę dwujezdniową w innych wystarczy jedna jezdnia. Warunki, jakie powinna spełniać droga ekspresowa Szerokość drogi ekspresowej dwujezdniowej nie może być mniejsza, niż…

Czytaj więcej

Różnice między leasingiem a kredytem

Sprawdź różnice między leasingiem a kredytem >> Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Natomiast kredyt to też umowa, ale najczęściej zawierana pisemnie pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Kredyt Kredyt polega na tym, że bank przekazuje kredytobiorcy określoną kwotę. Kredyt jest udzielany na określony czas oraz cel. Kredytobiorca musi przeznaczyć otrzymane środki finansowe na określony w umowie cel. Obowiązkiem kredytobiorcy jest również zwrot otrzymanym pieniędzy wraz…

Czytaj więcej