Różnice między etyką a prawem

Sprawdź różnice między etyką a prawem >>

Etyka i prawo to dwa bardzo różne pojęcia. Wiadomo, że prawo powinno być moralne, etyczne, jednak nie zawsze tak jest. Ludzie od zawsze dążyli do tego, że prawo było jak najbardziej związane z moralnością i sprawiedliwe, jednak ten cel jest bardzo trudny do osiągnięcia. Czym zatem różni się prawo od etyki?

Etyka

Termin etyka został po raz pierwszy zastosowany przez Arystotelesa w dziele zatytułowanym ,,Etyka nikomachejska”. W tym opracowaniu etyka była postrzegana jako etos, czyli wzór charakteru człowieka oraz obyczaju, czyli oznaczanego sposobu zachowania się w miejscu zamieszkania.
W sensie potocznym etyka rozumiana jest jako zespół norm moralnych przyjętych w określonym czasie przez daną grupę społeczną jako punkt odniesienia dla oceny danego postępowania, w celu połączenia grupy wokół pewnych wartości i synonim moralności.
Zgodnie z założeniami filozofii etyką jest nauka o moralności, która odrębnie odnosi się do różnych aspektów. W aspekcie normatywnym jest rozumiana jako nauka moralności (etyka właściwa). Natomiast w aspekcie opisowo-wyjaśniającym jako nauka o moralności (etyka opisowa albo etologia).

Etyka normatywna

Etyka normatywna zajmuje się określaniem, co jest moralnie dobre, co złe, oraz wytyczaniem norm postępowania właściwym pod względem moralnym i szukaniem sposobów do dostosowanie się do przyjętego ideału moralnego.

Etyka normatywna dzieli się na aksjologię (naukę o wartościach) oraz deontologię (naukę o powinnościach).

Etyka opisowa

Etyka opisowa polega na analizowaniu, opisywaniu oraz wyjaśnianiu moralności obiegowej w różnym czasie i środowiskach społecznych.

Wskazuje źródła oraz funkcje moralności jako rodzaju świadomości społecznej. Dodatkowo, jest rola polega na wykrywaniu prawidłowości rozwoju etyki. Zajmuje się badaniem ocen, norm, wzorców osobowych, ideałów i sposobów ich uzasadniania, bez wartościowania ich.

Etyka opisowa dzieli się na:

• socjologię moralności,
• psychologię moralności,
• semantykę moralności (zajmująca się językiem moralności)
• historia moralności
• doktryny moralności

Prawo

Prawo to najprościej mówiąc system norm prawnych. Normy prawne to abstrakcyjne oraz jednoznaczne nakazy postępowania, powstałe w wyniku działania państwa albo innego organizmu społecznego.
Normy prawne zostają ustanowione przez organy władzy i muszą być stosowane pod groźbą przymusu.

Podział prawa

Prawo ze względu na metodę regulacji można podzielić na prawo wewnętrzne (obowiązujące w danym państwie) i prawo międzynarodowe (regulujące stosunki z innymi państwami).
Prawo wewnętrzne dzieli się na bardzo wiele gałęzi. Przykładowo można wśród nich wyróżnić: prawo cywilne (reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego), pracy (prawa pracowników pracodawców, łączące ich relacje) albo karne (reguluje odpowiedzialność karną)
Ze względu na przedmiot regulacji można wyodrębnić przykładowo: prawo człowieka, bankowe lub budowlane.
Poza tym, prawo można podzielić jeszcze na materialne i formalne. Prawo materialne zajmuje się regulacją stosunków między podmiotami, a prawo formalne mówi o sposobie egzekwowania tych praw. Prawo formalne jest wtórne w stosunku do prawa materialnego.

Podsumowując…

• Prawo powinno być zgodne z etyką
• Prawo jest zespołem norm powstałych w celu uregulowania funkcjonowania państwa
• Etyka ma rozstrzygać co jest dobre, a co złe. Prawo ma tylko regulować pewne stosunki
• Etyka ma opierać się na moralnym postępowaniu i do niego dążyć
• Prawo zawsze związane jest z naciskiem, ma zmuszać ludzi do działania zgodnie z nim.
• Etyka i prawo są regulatorem zachowania ludzi
• Do przestrzegania norm moralnych i etycznego postępowania zmusza ludzi opinia społeczna

Leave a Comment