Różnice pomiędzy bezpieczeństwem międzynarodowym, narodowym i wewnętrznym

Sprawdź różnice pomiędzy bezpieczeństwem międzynarodowym, narodowym i wewnętrznym >>

Samo pojęcie bezpieczeństwa, można rozumieć w bardzo różny sposób, ale w kontekście bezpieczeństwa krajowego, najlepiej wybrać najbardziej ogólną definicję.
Bezpieczeństwo jest stanem, dającym poczucie pewności istnienia oraz szanse na rozwój jednostki. Stanowi jedną z podstawowych potrzeb ludzi. Wiąże się z akceptowalnym poziomem ryzyka utraty czegoś, dla życia, zdrowia, czy uczuć.

Podziały bezpieczeństwa

Ze względu na obszar jaki obejmuje bezpieczeństwo możemy podzielić na:
• międzynarodowe
• globalne,
• regionalne,
• narodowe.
Ze względu na odniesienie do obszaru państwa bezpieczeństwo dzielimy na:
• zewnętrzne;
• wewnętrzne.
Ze względu na dziedzinę, którą obejmuje bezpieczeństwo dzielimy na:
• ekologiczne,
• ekonomiczne,
• energetyczne,
• fizyczne,
• informatyczne,
• kulturowe,
• militarne,
• polityczne,
• socjalne oraz społeczne
• identyfikacyjne.

Bezpieczeństwo narodowe

Dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa narodowego to podstawowa funkcja państwa. Bezpieczeństwo gwarantuje możliwość przetrwania kraju i jego ludności. Poza tym, bezpieczeństwo zapewnia możliwość rozwoju państwa i swobodne realizowanie przez nie interesów narodowych, poprzez wykorzystywanie szans, zmniejszanie ryzyka oraz przeciwdziałanie zagrożeniom jego interesów.

Bezpieczeństwo narodowe, w przeciwieństwie do bezpieczeństwa zewnętrznego, polega na ochronie interesów ekonomicznych, politycznych państwa oraz ochronie przez zewnętrznymi, fizycznymi atakami ze strony innych państw.
Zadaniem państwa jest dbanie o zachowanie równowagi między potencjałem obronnym kraju i zagrożeniami związanymi z powstaniem ewentualnych konfliktów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Przede wszystkim, bezpieczeństwo wewnętrzne jest częścią bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest stanem osiągniętym w wyniku działania organów państwa i zmierza do zapewnienia stabilności wewnętrznej oraz zwiększenia odporności na różne zagrożenia.
Bezpieczeństwo wewnętrzne bazuje na odpowiednich relacjach pomiędzy poziomem bezpieczeństwa, polityką bezpieczeństwa oraz poczuciem bezpieczeństwa.
Poziom bezpieczeństwa występuje pomiędzy zagrożeniami a polityką bezpieczeństwa. Natomiast polityka bezpieczeństwa, szczególnie odpowiednio prowadzona, wpływa na poziom bezpieczeństwa obywateli.
Z kolei poziom poczucia bezpieczeństwa wyraża się w działaniach obywateli, np. strajkach przeciwko pewnym decyzjom politycznym, opiniach zawartych w sondażach.

Cele strategii RP

Cele strategii RP zostały wymienione w Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Należą do nich utrzymywanie w gotowości zintegrowanego systemu bezpieczeństwa oraz jak najlepsza współpraca międzynarodowa, w tym z ONZ i NATO.
W celu osiągnięcia jak największego bezpieczeństwa wewnętrznego, należy zająć się tworzeniem jednolitych przepisów prawnych, odpowiednich postaw społecznych, rozwijaniem działalności podmiotów państwowych oraz społecznych, zajmujących się bezpieczeństwem państwowym.
Natomiast samo bezpieczeństwo wewnętrzne można zwiększyć za pomocą wzmocnienia działalności administracji publicznej oraz szkoleniom funkcjonariuszy i pracowników administracji zajmujących się funkcjonowaniem państwa. Dobrym rozwiązaniem jest również promowanie wiedzy o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Bezpieczeństwo międzynarodowe

Bezpieczeństwo międzynarodowe jest stanem, w którym nie istnieją obiektywne zagrożenia oraz subiektywne obawy. Polega na ochronie określonych wartości państwowych oraz pozapaństwowych z wykorzystaniem prawa, instytucji oraz narzędzi pozwalających na bezkrwawe rozwiązywanie konfliktów.
Poza tym, do zadań bezpieczeństwa narodowego należy dbanie o stabilność gospodarczą, społeczną oraz ekologiczną i redukowanie ewentualnych zagrożeń. Należy w ramach bezpieczeństwa międzynarodowego dbać o poprawne relacje z innymi państwami.

Podsumowując…

• Dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa narodowego to podstawowa funkcja państwa. Bezpieczeństwo gwarantuje możliwość przetrwania kraju i jego ludności. Poza tym, bezpieczeństwo zapewnia możliwość rozwoju państwa i swobodne realizowanie przez nie interesów narodowych, poprzez wykorzystywanie szans, zmniejszanie ryzyka oraz przeciwdziałanie zagrożeniom jego interesów.
• Bezpieczeństwo wewnętrzne jest stanem osiągniętym w wyniku działania organów państwa i zmierza do zapewnienia stabilności wewnętrznej oraz zwiększenia odporności na różne zagrożenia.
• Bezpieczeństwo międzynarodowe jest stanem, w którym nie istnieją obiektywne zagrożenia oraz subiektywne obawy. Polega na ochronie określonych wartości państwowych oraz pozapaństwowych z wykorzystaniem prawa, instytucji oraz narzędzi pozwalających na bezkrwawe rozwiązywanie konfliktów.
• Bezpieczeństwo międzynarodowe dotyczy stabilnych relacji z innymi państwami.

Leave a Comment