Różnice między dotacją a subwencją

Sprawdź różnice między dotacją a subwencją >>

Istnieje bardzo wiele możliwości uzyskania dofinansowania na różne cele. Najczęściej z Unii Europejskiej lub z instytucji publicznych. Dotacje i subwencje do dwie różne formy dofinansowania.

Dotacje

Dotacja to nieodpłatna oraz bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo określonym podmiotom na realizację ich zadań.
Dotacja jest wsparciem finansowym o charakterze uznaniowym. Podmiot, który ubiega się o dotację musi spełnić określone warunki.
Wadą dotacji jest to, że niszczy zasady konkurencji, bo podmiot otrzymujący dotację od razu ma silniejszą pozycję na rynku oraz to, że mogą nadmiernie obciążyć budżet państwa.
Rozdysponowaniem przyznanych środków podmiotowi, zajmuje się organ udzielający dotacji.

Rodzaje dotacji

Dotacje można podzielić na przedmiotowe, podmiotowe oraz celowe.

Dotacje przedmiotowe

Dotacje przedmiotowe są to dopłaty do określonych wyrobów, usług na podstawie stawek jednostkowych.
Dotację przedmiotową mogą otrzymać:
1. Przedsiębiorcy wytwarzający danego rodzaju wyroby albo świadczące usługi objęte dotacją
2. Podmioty działające na rzecz rolnictwa.
Oba wymienione wyżej podmioty muszą być traktowane równoprawnie.

Dotacje podmiotowe

Natomiast dotacje podmiotowe stanowią środki finansowe dla podmiotu określonego w odrębnej ustawie albo umowie międzynarodowej. Dotacje tego typu są przekazywane wyłącznie w celu wsparcia działalności bieżącej w zakresie opisanym w tej ustawie lub umowie międzynarodowej.

Dotacje celowe

Dotacje celowe są udzielane z budżetu państwa. Ich celem jest finansowanie inwestycji państwowych jednostek budżetowych.
Dotacje tego typu mogą wspierać inwestycje następujących podmiotów:
1. Agencji wykonawczych;
2. Instytucji gospodarki budżetowej,
3. Podmiotów państwowych określonych w innych ustawach
4. Jednostek nie należących do sektora finansów publicznych
5. Jednostek samorządu terytorialnego (inwestycje własne i z obszaru administracji rządowej)
6. Inwestycji dotyczących badań naukowych
Można również wyróżnić dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji:
1. Przedsiębiorców, na zasadzie ustawy o pomocy publicznej.
2. Dotyczących badań naukowych i prac rozwojowych, na podstawie odrębnych ustaw
3. W zakresie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Subwencje

Subwencja to nieodpłatna oraz bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo wybranym podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego) dla wsparcia ich działalności.
Subwencja różni się od dotacji tym, że jest roszczeniem prawnym. To znaczy, że podstawą jej przekazania jest zapis w budżecie dla konkretnego podmiotu. W takiej sytuacji, nie ma możliwości nie przyznania subwencji tej jednostce. Wyeliminowany został element uznaniowy.
Poza tym, subwencje służą przede wszystkim wsparcia działalności danej jednostki i to od niej zależy, na jakie cele przeznaczy otrzymane środki.

Rodzaje subwencji

Subwencje dzielą się na:
1. Subwencje ogólne- stanowią pomoc finansową przekazywaną przez państwo podmiotom w oparciu o kryteria obiektywne
2. Subwencje przedmiotowe- pomoc udzielana w celu wykonania określonych działań.

Podsumowując…

• Dotacja to nieodpłatna oraz bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo określonym podmiotom na realizację ich zadań.
• Dotacja jest wsparciem finansowym o charakterze uznaniowym. Podmiot, który ubiega się o dotację musi spełnić określone warunki.
• Rozdysponowaniem przyznanych środków podmiotowi, zajmuje się organ udzielający dotacji.
• Dotacje można podzielić na przedmiotowe, podmiotowe oraz celowe.
• Subwencja to nieodpłatna oraz bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo wybranym podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego) dla wsparcia ich działalności.
• Subwencja jest roszczeniem prawnym i nie ma charakteru uznaniowego
• Środki otrzymane z subwencji podmiot może wydać dobrowolnie.
• Subwencje można podzielić na ogólne oraz przedmiotowe (na realizację określonych działań).

Leave a Comment