Różnice między leasingiem a kredytem

Sprawdź różnice między leasingiem a kredytem >>

Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Natomiast kredyt to też umowa, ale najczęściej zawierana pisemnie pomiędzy bankiem i kredytobiorcą.

Kredyt

Kredyt polega na tym, że bank przekazuje kredytobiorcy określoną kwotę. Kredyt jest udzielany na określony czas oraz cel. Kredytobiorca musi przeznaczyć otrzymane środki finansowe na określony w umowie cel. Obowiązkiem kredytobiorcy jest również zwrot otrzymanym pieniędzy wraz z naliczonymi prowizjami oraz odsetkami.
Cechy kredytu to przede wszystkim: zwrotność, celowość oraz odpłatność.

Główne cechy kredytu

Pozostałe cechy kredytu to:
1. Kredytobiorca musi wpłacić wkład własny w wysokości od 0 do nawet 90%.
2. Umowę kredytową można zawrzeć na okres od 1 do 120 miesięcy.
3. Wzięcie kredytu wymaga zebrania bardzo wielu dokumentów, np. z ZUS, czy Urzędu Skarbowego. W przypadku zaciągania kredytu przez przedsiębiorcę dodatkowo niezbędny jest bilans przedsiębiorstwa. Wymienione dokumenty są niezbędne do zbadania zdolności kredytowej.
4. Jeżeli kredytobiorca za otrzymane środki finansowe kupi jakiś przedmiot, to prawa własności należą do niego, a nie do banku, w którym wziął kredyt.
5. Okres kredytowania jest dłuższy, więc są niższe raty, niż przy leasingu.
6. Wiele banków wymaga zabezpieczenia kredytu. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy hipoteka.
7. W celu sprzedaży danego przedmiotu, najpierw trzeba spłacić kredyt.
8. W przypadku zniszczenia lub kradzieży przedmiotu, ubezpieczenie pokrywa niespłaconą część kredytu. Klient może otrzymać nadwyżkę ubezpieczenia.

Cel kredytu

Działalność większości firm w Polsce opiera się na kredytowaniu. Każdy bank ma w swojej ofercie kredyt dla przedsiębiorstw, jednak nie wszystkie oferty spełniają potrzeby inwestycyjne przyszłego kredytobiorcy.
W przypadku przedsiębiorców, ksedyty są głównie przeznaczane na cele inwestycyjne. Przede wszystkim na zakup środków trwałych, rozbudowę przedsiębiorstwa, czy zakup potrzebnych licencji.
Należy zdawać sobie sprawę, że wzięcie kredytu jest związane z koniecznością posiadania bardzo dużej liczby różnych oświadczeń i zaświadczeń. Czasami bank wymaga również, aby przedsiębiorca przygotował biznesplan.

Leasing

W polskim systemie prawnym zawarcie umowy leasingu jest regulowane przez Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.) w art. 7091-70918.
Umowa leasingu polega na tym, że jedna strona zgadza się oddać do korzystania przez określony czas jakąś rzecz, w zamian za ratalnie płacone wynagrodzenie.
Umowa leasingu musi zostać zawarta na piśmie.

Główne cechy leasingu

Główne cechy leasingu to:
1. Wkład własny może wynosić od 0 do 45 %. (może to być mniej, niż w przypadku kredytu bankowego);
2. Umowa leasingu może być zawarta na okres od 24 do 60 miesięcy,
3. Zawarcie umowy leasingu obwarowane jest mniejszą ilością wymaganych dokumentów. Łatwiej też o zdolność kredytową.
4. Raty leasingowe zazwyczaj są bardzo wysokie.
5. Zabezpieczenie kredytu to zazwyczaj weksel własny im blanco.
6. Przedmiot leasingu zawsze należy do leasingobiorcy. Jednak można przenieść własność za pomocą umowy cesji leasingowej.
7. W przypadku zniszczenia lub kradzieży przedmiotu leasingu, ubezpieczenie pokrywa raty leasingowe i wykup. Jeżeli ubezpieczenie nie pokryje tych rat, to klient będzie musiał dopłacić różnicę.
8. Cała kwota ubezpieczenia przekazywana jest leasingodawcy.

Podsumowując…

• Umowę kredytową można zawrzeć na okres od 1 do 120 miesięcy.
• Wzięcie kredytu wymaga zebrania bardzo wielu dokumentów, np. z ZUS, czy Urzędu Skarbowego. W przypadku zaciągania kredytu przez przedsiębiorcę dodatkowo niezbędny jest bilans przedsiębiorstwa.
• W celu sprzedaży danego przedmiotu, najpierw trzeba spłacić kredyt.
• Umowa leasingu może być zawarta na okres od 24 do 60 miesięcy,
• Zawarcie umowy leasingu obwarowane jest mniejszą ilością wymaganych dokumentów. Łatwiej też o zdolność kredytową.
• Przedmiot leasingu zawsze należy do leasingobiorcy. Jednak można przenieść własność za pomocą umowy cesji leasingowej.

Leave a Comment