Różnice między monopolem a konkurencją doskonałą

Monopol jest rynkiem na którym tylko jedno przedsiębiorstwo produkuje i sprzedaje swoje towary. Przedsiębiorstwo takie posiada monopolistyczną pozycję, czyli stwarza wobec innych przedsiębiorstw takie bariery, które uniemożliwiają im konkurowanie z tym przedsiębiorstwem. Polityka tegoż przedsiębiorstwa jest również monopolistyczna.

Sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej

            W ekonomii wyróżnia się trzy sposoby zdobywania pozycji monopolistycznej:

– ze względu na własność czynników wytwórczych lub produkowanych dóbr,

– ze względu na przyczyny instytucjonalne np. zakazy, licencje, koncesje itd.,

– ze względu na konkurencję wobec której trzeba stosować politykę monopolistyczną

                Na czym polega polityka monopolistyczna?

                Polityka monopolistyczna polega na następujących działaniach:

– dążenie do rynkowej dominacji np. za pomocą zabiegów organizacyjnych (tworzenie karteli lub fuzji, rujnowanie konkurencji lub jej przejmowanie) – dzięki temu działaniu przedsiębiorstwo zwiększa obszar swojej działalności,

– wyodrębnienie rynku swojego dobra (reklama i edukacja konkurentów) – ten rodzaj działania sprawia, iż przedsiębiorstwo tworzy własny segment na rynku, na którym ma ono dominujący wpływ

                Krótki i długi okres funkcjonowania rynku monopolowego

            W związku z tym, iż przedsiębiorstwo monopolistyczne jest na danym rynku jedynym producentem, to jego zysk zarówno w długim, jak i też w krótkim okresie jest zyskiem jednostkowym.

                Czym jest konkurencja doskonała?

            Konkurencja doskonała jest formą funkcjonowania rynku, gdzie efektywnie działają siły rynkowe. Konkurencja ta jest budowana przez ekonomistów do analitycznych celów. Chociaż w rzeczywistości nie istnieje rynek konkurencji doskonałej, to niektóre z rynków mają wartości zbliżone do niej.

                Jakie są założenia konkurencji doskonałej?

 1. Wielu kupujących i wielu sprzedających – przy założeniu tym uznaje się, iż uczestnicy nie mają tutaj wpływu na kształtowanie się cen transakcji, są one cenobiorcami,
 2. Identyczność produktu – wszystkie sprzedawane dobra są identyczne,
 3. Swobodne wejście na rynek i wyjście z niego – nie ma tutaj żadnych barier instytucjonalnych, technicznych itp.,
 4. Doskonała informacja – każdy z uczestników tego rynku posiada wszelkie informacje na temat działalności gospodarczej

Rynek konkurencji doskonałej w długim i krótkim okresie

Funkcjonowanie rynku konkurencji doskonałej zależy od sytuacji panującej na tym rynku.

Przedsiębiorstwo  w krótkim okresie czasu może zatem osiągać zysk ekonomiczny lub stratę.

W długim okresie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku konkurencji doskonałej osiągają zysk naturalny.

                Różnice, które można zaobserwować między monopolem a konkurencją doskonałą

Wobec powyższych informacji można zatem wykazać następujące różnice:

 1. Monopol jest rynkiem na którym funkcjonuje tylko jedno przedsiębiorstwo, które ustala swoje zasady, a na rynku konkurencji doskonałej funkcjonuje wiele przedsiębiorstw,
 2. Na rynku konkurencji doskonałej nie ma barier instytucjonalnych, ani też technicznych, gdy zaś na rynku monopolistycznym takie bariery istnieją,
 3. Konkurencja doskonała jest formą rynku, a monopol jest rynkiem,
 4. Monopol  jest rynkiem rzeczywistym, a konkurencja doskonała jest formą rynku, który stworzyli ekonomiści na potrzeby analityczne,
 5. Monopol uniemożliwia swojej konkurencji wejście na rynek, zaś konkurencja doskonała polega na tym, iż każde przedsiębiorstwo może swobodnie wejść na rynek i z niego wyjść

a także jest doskonal poinformowane o panujących warunkach,

 • Podczas, gdy na rynku monopolistycznym jest jeden sprzedający i wielu kupujących, to

w konkurencji doskonałej jest wielu sprzedających i wielu kupujących,

 • Na rynku monopolistycznym przedsiębiorstwo ustala ceny sprzedaży swoich produktów,

a w konkurencji doskonałej przedsiębiorstwa nie mają wpływu na kształtowanie się cen, są one cenobiorcami

Reasumując:

 1. Można zatem stwierdzić, iż w warunkach równowagi rynkowej przedsiębiorstwo konkurencji doskonałej wytwarza więcej produktów niż przedsiębiorstwo monopolistyczne,
 2. Na rynku monopolistycznym cena sprzedaży jest wyższa niż cena sprzedaży w konkurencji doskonałej,
 3. Przedsiębiorstwo monopolistyczne osiąga wyższe zyski od przedsiębiorstw funkcjonujących

w warunkach konkurencji doskonałej,

 • Zarówno przedsiębiorstwa monopolistyczne, jak i też przedsiębiorstwa działające na rynku konkurencji doskonałej osiągają zyski i ponoszą straty,
 • Ze względu na brak konkurencji przedsiębiorstwa monopolistyczne rzadziej wprowadzają nowości techniczne i unowocześnienia

Leave a Comment