Różnice między demokracją pośrednią a bezpośrednią

Sprawdź różnice między demokracją pośrednią a bezpośrednią >>

Demokracja również w czasach obecnych wzbudza żywą dyskusję. Jak powiedział Winston Churchill, że demokracja nie jest ustrojem bezbłędnym, ale najlepszym jak dotychczas wymyślono. Słowa te są nadal aktualne.

Biorąc pod uwagę założenia demokracji, to powinna być ona najlepszym możliwym ustrojem. W końcu demokracja wywodzi się od greckiego sformułowania demos kratos, czyli rządów ludu.

Obecnie występuje demokracja pośrednia, na początku dominowała demokracja bezpośrednia. Czy one się różniły?

Demokracja

Demokracja to ustrój polityczny oraz sposób sprawowania władzy, w którym podstawą władzy jest wola większości obywateli. Demokracja dzieli się na pośrednią i bezpośrednią.
Obecnie najbardziej powszechna jest demokracja parlamentarna. Podstawą funkcjonowania tego typu demokracji jest konstytucja.
Początki demokracji sięgają starożytnej Grecji, w szczególności Aten. Istotne wpływ na rozwój demokracji miał starożytny Rzym i kultura Zachodu, czyli Europy, Ameryki Północnej oraz Południowej.

Początek demokracji datuje się na V wiek p.n.e. Demokracja miała początek w starożytnej Grecji w V w. p.n.e. Polegała na sprawowaniu władzy przez obywateli. Władzę mogły sprawować jedynie osoby, które miały pełnię praw obywatelskich oraz stali mieszkańcy określonego miasta-państwa.

Demokracja bezpośrednia

Demokracja bezpośrednia (rządy ludu) to ustrój polityczny, w którym podstawą podejmowania decyzji było głosowanie ludowe. Mogli w nim wziąć udział wszyscy obywatele, którzy mieli prawo do głosowania.
Ten rodzaj demokracji zapewniał obywatelom większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje..
Demokracja ateńska
Wzorem demokracji był ustrój obecny w Atenach. Demokracja ateńska miała postać demokracji bezpośredniej, ale wyróżniała się następującymi cechami:
• Obywatele byli wybierani losowo na niektóre urzędy (w administracji oraz sądownictwie)
• Występowało Zgromadzenie Ludowe, inaczej Eklezja, w skład którego wchodzili wszyscy obywatele oraz miało funkcje prawodawcze.

W demokracji ateńskiej obywatelstwa nie mieli: niewolnicy, cudzoziemcy (metojkowie), kobiety oraz chłopcy w wieku poniżej 20 lat.
Demokracja ateńska była wyjątkowa ze względu na bezpośredni udział obywateli w sprawowaniu władzy. Wszyscy obywatele podejmowali decyzje oraz nadzorowali ich wykonanie. Wielu obywateli było ciągle zaangażowanych w działalność miast-państw.

Narzędzia demokracji bezpośredniej

Do narzędzi demokracji bezpośredniej należą: referendum, weto ludowe, konsultacja ludowa, zgromadzenie ludowe, plebiscyt oraz inicjatywa ludowa.

Demokracja pośrednia

Demokracja pośrednia, inaczej demokracja przedstawicielska to forma demokracji, gdzie decyzje podejmowane są przez przedstawicieli społeczeństwa wyłonionych w wyborach. Model ten funkcjonuje w większości państw o ustroju demokratycznym, m.in. w Polsce.

Podsumowując…

Między demokracją pośrednią a bezpośrednia występują następujące różnice:
• W demokracji pośredniej wynik referendum obrazuje zdanie ludzi w danej chwili.
• W demokracji bezpośredniej głosowanie taktyczne w referendum jest zupełnie niemożliwe, ponieważ obywatele wybierają jedną z dwóch możliwości.
• W demokracji pośredniej referendum umożliwia oddanie w określonej sprawie.
• Wyborcy mogą podjąć decyzję w konkretnej sprawie wbrew woli osób sprawujących władzę w państwie w obu rodzajach demokracji
• W demokracji pośredniej wyborcy są wolni od nacisków oraz korupcji.
• W demokracji bezpośredniej wyborcy mają większą inicjatywę w zarządzaniu państwem.
• Demokracja bezpośrednia (rządy ludu) to ustrój polityczny, w którym podstawą podejmowania decyzji było głosowanie ludowe. Mogli w nim wziąć udział wszyscy obywatele, którzy mieli prawo do głosowania.
• Początki demokracji bezpośredniej były w Atenach
• Obecnie dominuje na świecie demokracja pośrednia (przedstawicielska)
• Demokracja pośrednia, inaczej demokracja przedstawicielska to forma demokracji, gdzie decyzje podejmowane są przez przedstawicieli społeczeństwa wyłonionych w wyborach.

Leave a Comment