Różnice między Europą Wschodnią a Zachodnia

Sprawdź różnice między Europą Wschodnią a Zachodnią >>

Między Europą Wschodnią a Zachodnią istnieją różnice mentalne, ekonomiczne, kulturowe, językowe oraz terytorialne. Poniżej najistotniejsze z nich:

Europa Wschodnia

Położenie geograficzne

Europa Wschodnia to wschodnia część kontynentu europejskiego. Jednak istnieje kilka podziałów, wymieniających czasami zupełnie inne państwa, które można uznać za należące do Europy Wschodniej.
Według ONZ (Grupa zajmująca Nazwami Geograficznymi) do Europy Wschodniej zaliczane są następujące państwa: Białoruś, Bułgaria, Rosja oraz Ukraina.
Z państw azjatyckich do Europy Wschodniej należą wymienione państwa: Armenia, Azerbejdżan, Mongolia, Uzbekistan oraz Kirgistan.
Natomiast Wydział Statystyczny ONZ do Europy Wschodniej zalicza między następujące kraje: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Polska oraz Węgry.
Z kolei Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, uznaje, że w skład Europy Wschodniej wchodzą: Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia oraz Ukraina.
Natomiast do Europy Południowo-Wschodniej CIA zalicza między następujące kraje: Albania, Bułgaria, Rumunia oraz Turcja. Rosja jest uznawana za państwo transkontynentalne.

Klasyfikacja kulturowa

Europa Wschodni należy do bizantyjsko-prawosławnego (bizantyjsko-słowiańskiego) obszaru kulturowego.
Do tego kręgu kulturowego zalicza się następujące państwa: Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia.
Dodatkowo, do tego kręgu wlicza się też niektóre państwa należące do Europy Południowo-Wschodniej, przykładowo takie jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria oraz Serbia.

Europa Zachodnia

Europa Zachodnia to państwa należące do zachodniej części Europy z uwagi na przynależność geograficzną, historyczną oraz kulturową.

Położenie geograficzne
Tak samo, jak w przypadku Europy Wschodniej nie ma tu jednoznacznego podziału.
Według Wydziału Statystycznego ONZ, do Europy Wschodniej należą następujące kraje: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Holandia oraz Szwajcaria.
Natomiast Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, uznaje, że do krajów Europy Zachodniej należą między innymi: Wielka Brytania, Irlandia, Belgia oraz Francja.

Do Europy Południowo-Zachodniej zalicza się następujące państwa: Andora, Gibraltar, Portugalia, Hiszpania.
Kultura Europy Zachodniej

Cywilizacja zachodnia opiera się na trzech tradycjach: klasyczna kultura Grecji oraz Rzymu; wyznanie chrześcijańskie, w szczególności chrześcijaństwo zachodnie i współcześnie rozumiane oświecenie.
Na podstawie kultury klasycznej Grecji oraz Rzymu powstała zachodnia koncepcja wolności w ramach prawa. Polega ona na tym, że człowiek może korzystać z wolności i może być ona ograniczona przez prawo tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w wyniku popełnienia przez obywatela czynu karalnego zagrożonego karą pozbawienia wolności.

Drugim filarem kultury Europy Zachodniej jest chrześcijaństwo. Po pierwsze, wprowadziło świętość osoby wierzącej i nakazywało posłuszeństwo wobec Jezusa Chrystusa, który miał większą władzę, niż sprawowana przez świeckiego władcę-Cezara.
Natomiast oświecenie wprowadziło ideę liberalnej demokracji, wiary w naukę oraz ludzki rozum, pojęcie wolnego rynku. Koncepcje oświeceniowe zakładały, że źródłem zrozumienia otaczającego nas świata jest rozum ludzki.
Gospodarka w Europie Wschodniej i Zachodniej
Europa Wschodnia i Zachodnia różnią się rozwojem gospodarczym. W Europie Wschodniej gospodarka jest mało rozwinięta i dominują niewielkie miasta. Natomiast Europa Zachodnia jest bardzo dobrze rozwinięta pod względem gospodarczym

Podsumowując…

• Podział na Europę Wschodnią i Zachodnią nadal jest dyskusyjny.
• Europa Wschodni należy do bizantyjsko-prawosławnego (bizantyjsko-słowiańskiego) obszaru kulturowego.
• Cywilizacja zachodnia opiera się na trzech tradycjach: klasyczna kultura Grecji oraz Rzymu; wyznanie chrześcijańskie, w szczególności chrześcijaństwo zachodnie i współcześnie rozumiane oświecenie.
• Europa Zachodnia jest bogatsza, niż Europa Wschodnia
• W Europie Zachodniej jest rozwinięta gospodarka, w Europie Zachodniej mało rozwinięty rynek
• W Europie Zachodniej dominuje duże miasta, we Wschodniej małe miasta

Leave a Comment