Różnice między agentem ubezpieczeniowym a zwykłym pracownikiem

Sprawdź różnice między agentem ubezpieczeniowym a zwykłym pracownikiem >>

Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest sprzedaż ubezpieczeń. Czy zatem agent ubezpieczeniowy jest zwykłym pracownikiem i ma takie same prawa pracownicze i obowiązki jak inni? Istnieje kilka istotnych różnic.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Kwestie dotyczące agentów ubezpieczeniowych zostały uregulowane w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, określającej zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczącego ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
W ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego, agent ubezpieczeniowy za wynagrodzeniem wykonuje czynności faktyczne lub prawne dotyczące zawierania lub wykonywania umów ubezpieczeniowych.
Pośrednictwem ubezpieczeniowym mogą zajmować się wyłącznie agenci ubezpieczeniowi oraz brokerzy ubezpieczeniowi.

Agent ubezpieczeniowy

Przede wszystkim, agent ubezpieczeniowy nie jest pracownikiem. To przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną. Podstawą tej działalności jest umowa agencyjna pomiędzy agentem a zakładem ubezpieczeniowym. Agent ubezpieczeniowy musi być wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.
Agentem ubezpieczeniowym nie ma prawa zostać przedsiębiorca pozbawiony prawa wykonywania działalności gospodarczej.
Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która:
1. Cechuje się pełną zdolność do czynności prawnych;
2. Nie była skazana za żadne z wymienionych dalej przestępstw: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu, papierami wartościowymi, wiarygodności dokumentów, mieniu oraz skarbowe,
3. Złoży rękojmie właściwego wykonywania czynności związanych z pośrednictwem,
4. Posiada średnie wykształcenie
5. Zdała przeprowadzony przez agencję ubezpieczeniową egzamin.

Szkoda wyrządzona przez agenta ubezpieczeniowego

Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego dotyczącej czynności agencyjnych odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń, z którym agent jest związany.
Natomiast agent ubezpieczeniowy, który wykonuje czynności dla więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, odpowiada za wyrządzone szkody wyrządzone ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy dotyczącej ubezpieczenia.
W związku z tym, że agent ponosi wyżej wymienioną odpowiedzialność, ma obowiązek nabyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego

Do obowiązków agenta ubezpieczeniowego należy:
1. Okazywanie klientowi pełnomocnictwa przy pierwszej czynności oraz później na żądanie klienta
2. Zwrot zakładowi ubezpieczeń otrzymanych materiałów, druków, otrzymanych od klientów składek oraz pełnomocnictwa, jeżeli wygasło albo zostało cofnięte.
3. Zachowanie w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące zawartych umów oraz ich wykonywania otrzymane od klientów oraz zakładu ubezpieczeniowego. Rozwiązanie umowy z zakładem ubezpieczeniowym nie zwalnia z tego obowiązku
4. Ujawnienie klientowi na rzecz jakich zakładów ubezpieczeniowych działa
5. Rozwijać umiejętności zawodowe

Pracownik

Przede wszystkim, kwestie związane z prawami o obowiązkami są uregulowane w Kodeksie pracy.
Zgodnie z nim, pracownikiem to osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, w wyniku wyboru, mianowania lub na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.
W związku z powyższym, agent ubezpieczeniowy, który prowadzi działalność gospodarczą, lub zatrudniona na podstawie umowy o dzieło nie jest pracownikiem.

Obowiązki pracownika

Pracownik powinien wykonywać pracę starannie, stosować się do poleceń pracodawcy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa albo zawartą umową.
Pracownik ma obowiązek:
1) stosować się do czasu pracy obowiązującego w zakładzie pracy;
2) stosować się do regulaminu pracy oraz wyznaczonego w miejscu pracy porządku;
3) przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych;
4) dbać o dobro zakładu pracy, jego mienie, zachować w tajemnicy informacje, które mogłyby zaszkodzić pracodawcy
5) nie ujawniać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
6) stosować się do zasad współżycia społecznego.

Podsumowując…

Różnice między agentem ubezpieczeniowym a pracownikiem:
• Agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność gospodarczą, pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę;
• Agent ubezpieczeniowy musi spełniać określone ściśle w prawie warunki;
• Prawa i obowiązki pracownika są określone w Kodeksie pracy.
• Działalnością agenta ubezpieczeniowego jest zawieranie umów ubezpieczeniowych
• Agent ubezpieczeniowy odpowiada za szkody wyrządzone zakładowi ubezpieczeń.
• Agent ubezpieczeniowy i pracownik mają inne obowiązki.

Leave a Comment