Różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym

Sprawdź różnice między leasingiem finansowym i operacyjnym >>

Leasing stanowi jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W wyniku umowy leasingu, jedna strona umowy przekazuje drugiej osobie prawo do korzystania z danej rzeczy przez pewien umówiony okres w zamian za raty leasingowe. Dzieli się na leasing finansowy i operacyjny.
Zalety leasingu
Korzyści wynikające z leasingu dla leasingobiorcy:
• Niewielki wkład własnego kapitału,
• zmniejszenie obciążeń podatkowych,
• umożliwienie rozliczenia podatku VAT.

Leasing finansowy

Leasing finansowy, inaczej zwany kapitałowym, charakteryzuje się tym, że leasingodawca przekazuje część swojego majątku (najczęściej majątku przedsiębiorstwa) do używania przez leasingobiorcę.
Tak, jak w tradycyjnym leasingu przedmiot leasingu przez cały czas jest własnością leasingodawcy. Można to oczywiście zmienić odpowiednią umową. Ogromną korzyścią wynikającą z leasingu finansowego jest to, że przedsiębiorstwa ma możliwość używania określonych przedmiotów, które nie są jej własnością, a tym samym, zwiększenia wartości przedsiębiorstwa na rynku.
Leasing finansowy zawiera zapis dotyczący sprzedaży przedmiotu leasingu na zakończeniu trwania umowy. Dzięki temu, leasingobiorca ma możliwość wykupu używanej rzeczy, która była oddana w leasing.
Leasing finansowy w swojej zasadzie działania jest bardzo podobny do kredytu czy pożyczki. Z tą różnicą, że pożycza się rzecz, a nie gotówkę.

Rata leasingowa

Rata leasingowa składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Cześć odsetkowa to koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy. Cześć kapitałowa działa na zasadzie kapitały przy dokonywaniu operacji kredytowej.

Rozliczenie leasingu

Rozliczenie leasingu podatkowego dla celów podatku VAT jest takie samo jak w przypadku leasingu operacyjnego.
Podatek leasingowy jest płatny z góry od wszystkich rat leasingowych, podczas całej umowy. Zazwyczaj istnieje obowiązek zapłaty podatku od rat leasingowych w ciągu 7 dni od odbioru przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego istnieje obowiązek zapłaty podatku VAT wraz z każdą kolejną ratą leasingową.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny, inaczej nazywany jest usługowym. Funkcjonuje na zasadzie przekazania na określony czas dobra inwestycyjnego. Zazwyczaj na krócej, niż okres całkowitego zużycia rzeczy będącej przedmiotem leasingu.
Kosztem uzyskania przychodów dla leasingobiorcy są właśnie raty leasingowe. Przedmiot leasingu nie ulega amortyzacji.
Tak samo, jak w przypadku leasingu finansowego istnieje możliwość odkupu przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Wartość sprzedaży przedmiotu leasingu musi nuć z góry określona w umowie i powiększona o podatek VAT.
Najważniejsze cechy leasingu operacyjnego:
• Pełna rata leasingowa, odsetkowa i kapitałowa, wliczają się do kosztów uzyskania przychodu,
• Rzecz stanowiąca przedmiot umowy jest własnością leasingodawcy przynajmniej przez czas trwania umowy,
• Amortyzacja przedmiotu należy do leasingodawcy,
• Istnieje możliwość odkupu przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
• Podatek VAT od przedmiotu umowy rozkłada się w czasie i jest płatny w ratach razem z ratami leasingowymi.

Podsumowując…

• W leasingu operacyjnym i finansowym amortyzacja jest obowiązkiem leasingodawcy
• W leasingu operacyjnym podatek VAT jest doliczany do rat leasingowych. W leasingu finansowym jest opłacony z góry, wraz z pierwszą ratą, na cały okres trwania umowy.
• W obu rodzajach leasingach jest możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
• W leasingu operacyjnym rata leasingowa, odsetkowa i kapitałowa, wliczają się do kosztów uzyskania przychodu.
• Leasing finansowy, inaczej zwany kapitałowym, charakteryzuje się tym, że leasingodawca przekazuje część swojego majątku (najczęściej majątku przedsiębiorstwa) do używania przez leasingobiorcę.
• Rata leasingu finansowego składa się z raty kapitałowej oraz odsetkowej.

Leave a Comment