Różnice między CIT a PIT

Sprawdź różnice między CIT a PIT

Podatki nigdy nie są sprawą prostą. Większość ludzi, gdy nadchodzi czas rozliczeń kieruje swoje kroki do księgowych. Podstawowe rodzaje podatków to właśnie CIT oraz PIT. Co oznaczają te skróty?

CIT

CIT jest to podatek, w którym podstawą opodatkowania są dochody osób prawnych, np. spółek lub przedsiębiorstw.

Podstawy prawne

Kwestię podatku dochodowego od osób prawnych przybliża ustawa o podatku dochodowym dotyczącym osób prawnych. Jest to bardzo rozbudowana ustawa, bo posiada prawie 200 stron i 42 bardzo rozwinięte artykuły.
Ustawa opisuje podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym obejmującym dochody osób prawnych oraz spółek kapitałowych będących w organizacji.

Podmioty podlegające ustawie

Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, które jej nie posiadają.
Przepisy ustawy stosuje się również do:
1.spółek komandytowo-akcyjnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce,
2. spółki, które nie mają osobowości prawnej, z siedzibą albo zarządem na terenie innego kraju, jeżeli traktowane są jak osoby prawne oraz podlegają w tym kraju opodatkowaniu od wszystkich ich dochodów bez względu na miejsce, w którym je osiągają.

Przychody nie objęte ustawą

Ustawa nie ma zastosowania do:
1. Przychodów pochodzących z działalności rolniczej, z wyłączeniem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochody ustala się aby określić wysokość dochodów zwolnionych od podatku dochodowego.
2. Przychodów pochodzących z gospodarki leśnej
3. Przychodów z czynności, które mogą być objęte prawnie obowiązującą umową;
4. Przychodów przedsiębiorcy żeglugowego, podlegających ustawie o podatku tonażowym;
5. Przychodów przedsiębiorcy okrętowego, podlegających podatkowi wynikającemu z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego oraz przemysłów komplementarnych

Podmioty zwolnione z podatku

Podmiotami zwolnionymi od podatku CIT są między innymi fundusze celowe, Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania w podatku CIT jest dochód. Czasami przedmiotem opodatkowania może być też przychód. Dochód stanowi nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami uzyskania przychodów, osiągniętą w ciągu roku podatkowego.

PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje dochody, które one uzyskują w ciągu roku podatkowego.
Zakres przedmiotowy podatku
Podatek PIT obejmuje wszystkie dochody osób fizycznych, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od niego w ustawie.
Zwolnienia od podatku PIT obejmują ponad 100 pozycji, które zostały wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód

Dochód jest rozumiany tak samo jak w przypadku ustawy o CIT. Różnica polega na tym, że niektóre dochody nie są sumowane do dochodu całkowitego, np. dochód ze sprzedaży nieruchomości. Nie są one zwolnione od podatku PIT , lecz są opodatkowane w innych aktach prawnych, najczęściej w postaci podatku ryczałtowego.

Podsumowując…

• CIT dotyczy osób prawnych
• PIT dotyczy osób fizycznych
• Oba podatki dotyczą dochodu
• Dochód w obu ustawach jest rozumiany tak samo
• W przypadku obu podatków istnieją kryteria na podstawie których można być zwolnionych od zapłaty podatku.
• CIT jest to podatek, w którym podstawą opodatkowania są dochody osób prawnych, np. spółek lub przedsiębiorstw.
• Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje dochody, które one uzyskują w ciągu roku podatkowego.
• Zwolnienia od podatku PIT obejmują ponad 100 pozycji, które zostały wymienione w artykule 21 ustawy o podatku PIT.
• Zwolniony od podatku CIT jest między innymi Skarb Państwa.

Leave a Comment