Różnice między kontrolą a nadzorem

nadzor-kontrola

Podobne efekty

Zarówno nadzór jak i kontrola mają podobny cel i efekt. Różnią się jednak one między sobą w sposobie wykonywania tych czynności. Pewnie dlatego wiele osób myli te terminy. Nie popełniają one jakiejś strasznej gafy, warto jednak pamiętać, że pojęcia te nie oznaczają tego samego.

Kontrola

Kontrolą nazwiemy porównywanie stanu rzeczywistego jakiegoś procesu czy działania ze stanem wymaganym, wyznaczonym przez przyjęte normy i oczekiwania. Kontrola jest procesem wyrywkowym, który może mieć miejsce regularnie i cyklicznie, bądź w sposób niespodziewany i zaskakujący. Podstawowymi funkcjami kontroli jest ocenianie, sprawdzanie i wyciąganie wniosków z postępu danych prac. Kontrola może być zewnętrzna lub wewnętrzna (np. w przypadku firm, gdy dany pracownik jest kontrolowany przez swojego bezpośredniego zwierzchnika z którym pracuje, lub przez kogoś kto prowadzi taką kontrolę ze szczebla wyższego lub instytucji nadzorczej, np. Kuratorium Oświaty względem dyrektorów szkół).

Nadzór

W odróżnieniu od kontroli, nadzór jest prowadzony przez cały czas trwania danego procesu. Nie ma charakteru ani cyklicznego ani wyrywkowego. Nadzorowi podlega całość wykonywanych prac na każdym etapie ich zaawansowania. Z reguły wyznaczona jest w tym celu konkretna osoba lub organizacja, której celem jest bieżąca weryfikacja i raportowanie z postępu danych prac.

Podsumowując…

  1. Kontrola ma charakter cykliczny, wyrywkowy, niespodziewany
  2. Nadzór jest formą kontroli prowadzona przez cały czas
  3. Nadzór prowadzony jest przez organa specjalnie w tym celu przygotowane i niezajmujące się niczym innym
  4. Kontroli może dokonać każdy zwierzchnik

Leave a Comment