Różnice między EMAS a ISO 14001

Sprawdź różnice między EMAS a ISO 14001 >>

Certyfikaty i kontrole jakości zawsze są gwarancją, że produkt jest wysokiej jakości. Czym one się różnią, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

EMAS

System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest stanowi użyteczne narzędzie tworzenia w instytucjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz skutecznego gospodarowania dostępnymi zasobami oraz energią.
EMAS stanowi unijny instrument zwiększenia ochrony środowiska. Udział w nim jest dobrowolny. Opiera się głównie na ekozarządzaniu oraz audycie.

Cel EMAS

Celem EMAS jest ciągłe wsparcie ulepszania efektów działalności organizacji w zakresie ochrony środowiska. Cel ten można osiągnąć poprzez:
• Wdrażanie przez organizacje metod zarządzania środowiskowego;
• Ocenę skuteczności działania tych metod
• Informowanie o skuteczności tych systemów
• Konsultowanie wdrożonych systemów ze społeczeństwem oraz zainteresowanymi stronami;
• Wdrażanie pracowników w działanie systemów
• Szkolenia pracowników.

Rejestracja w EMAS

W celu rejestracji w krajowym systemie ekozarządzania oraz audytu, czyli EMAS, organizacja musi spełnić następujące warunki:
1. Wykonać przegląd środowiskowy;
2. Utworzyć sprawny system zarządzania środowiskowego;
3. Wykonać wewnętrzny audyt środowiskowy;
4. Sporządzić deklarację środowiskową;
5. Przejść weryfikację wykonaną przez akredytowanego weryfikatora EMAS,
6. Dostarczyć wniosek o rejestrację łącznie z deklaracją środowiskową uzyskaną od weryfikatora i zaakceptowaną przez niego do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Korzyści z rejestracji w EMAS
Rejestracja w EMAS łączy się z następującymi korzyściami:
1. Umożliwia zrównoważone gospodarowanie zasobami
2. Wykonanie wymogów prawnych
3. Dostosowanie się do postępujących zmian klimatycznych
4. Przewaga nad konkurencją
5. Aktywny udział pracowników
6. Wiarygodność oraz zaufanie klientów

ISO 14001

ISO 14001 jest normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, zawierającą wymagania związane z systemem zarządzania środowiskowego.
Wdrożenie ISO 14001
Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego opisanego w normie ISO 14001 składa się z wymienionych etapów:

1. Audyt wstępny- przeprowadzenie wstępnego audytu oraz oceny zgodności z przepisami prawa prowadzonej działalności. Organizacja jest zobowiązana do przeprowadzenia analizy działań i dokumentów związanych z zarządzaniem środowiskowym pod względem wymagań prawnych w kwestii ochrony środowiska i obowiązków związanych z wprowadzeniem normy ISO 14001.
2. Szkolenie-organizacja jest zobowiązana do przeszkolenia kierownictwa oraz kadr z wymagań zawartych w normie ISO 14001, sposobów jej wdrażania oraz etapów wprowadzania normy.
3. Zmiany organizacyjne- firma musi wprowadzić zmiany konieczne do wdrożenia normy ISO 14001.
4. Opracowanie oraz ustanowienie Polityki Środowiskowej.
5. Aspekty środowiskowe- określenie znaczenia tych aspektów
6. Cele, zadania oraz programy środowiskowe- określenie celów związanych z asperktami środowiskowymi oraz planów ich osiągnięcia.
7. Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego-opracowanie tej dokumentacji,
8. Szkolenie pracowników-obowiązek zapoznania pracowników z wymogami normy ISO, jej wpływu na środowiska oraz zagrożeń środowiskowych, zapobiegania im. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości z zakresu ochrony środowiska pracowników.
9. Audyt wewnętrzny-polega na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, wprowadzonego w organizacji. Audyt wewnętrzny musi obejmować również poszczególne procesy oraz działania występujące w danym przedsiębiorstwie.
10. Działania nie związane z audytem-wprowadzenie działań niwelujących ewentualnie nieprawidłowości wykryte podczas audytu
11. Przegląd systemu przez kierownictwo-sprawdzenie, czy wszystko funkcjonuje poprawnie
12. Audyt certyfikujący-ma na celu uzyskanie certyfikatu ISO.

Podsumowując…

• Zarówno EMAS jak i ISO 14001 mają na celu ochronę środowiska
• Wdrożenie każdego z tych systemów zapewnia uniknięcie kar finansowych
• Oba te certyfikaty gwarantują firmie prestiż
• Wprowadzenie ISO 14001 jest o wiele bardziej skomplikowane
• Oba systemy odnoszą się do zarządzania ekologicznego firmą

One Thought to “Różnice między EMAS a ISO 14001”

  1. Paweł

    Wdrożenie ISO nie jest bardziej skomplikowane. Warunkiem koniecznym wdrożenia EMAS jest posiadanie już wdrożonego ISO.

Leave a Comment