Różnice między CEDiG a KRS

Sprawdź różnice między CEDiG a KRS >>

CEDiG i KRS to dwie bazy zawierające podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zakładając działalność niezbędne jest wypełnienie obowiązku rejestracyjnego. Gdzie należy zarejestrować nowe przedsiębiorstwo – w CEDiG czy KRS?

CEDiG

CEDiG to Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarczej.
Centralna Ewidencja i Informacja o działalności działa na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis do CEDiG

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, przedsiębiorca ma możliwość podjęcia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji lub, gdy uzyska wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS.
Przedsiębiorca może we wniosku o wpis do CEDIG wskazać późniejszy termin rozpoczęcia działalności, niż złożenia wniosku. Jedynie spółka kapitałowa będąca w organizacji może rozpocząć działalność przed zdobyciem wpisu do CEDiG.
Jak wynika z powyższego wpisowi do Centralnej Ewidencji podlegają jedynie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, po złożeniu wniosku o wpis. Wniosek o wpis w CEDiG lub zmianę danych nie podlega opłacie.
Przekazywanie danych do CEDIG
Przekazywanie danych, informacji do CEIDG oraz przekazywanie ich z CEDiG, wykonuje się za pomocą platformy administracji publicznej lub z użycie innych form komunikacji elektronicznej.

Wpis do CEDiG

Wpisowi do CEIDG podlegają między innymi: nazwa przedsiębiorcy, jego PESEL, data urodzenia wnioskodawcy, numer REGON wnioskodawcy, NIP i informacja o jego unieważnieniu albo uchyleniu, informacja o obywatelstwie, adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz adres siedziby, gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność oraz jego oddziału, jeżeli występuje.

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest ogólnokrajową bazą spółek, stowarzyszeń oraz fundacji.
Podział rejestru
Rejestr składa się z:
1) rejestru, do którego należą przedsiębiorcy;
2) rejestru, do którego należą stowarzyszenia, zakłady opieki zdrowotnej oraz fundacji
3) rejestru zawierającego dane dłużników niewypłacalnych.

Prowadzenie rejestru

Rejestr jest prowadzony przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Obowiązek wpisu

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy między innymi następujących podmiotów: spółek w każdej postaci, spółdzielni, spółdzielni europejskich, przedsiębiorców państwowych, instytutów badawczych, TUW oraz kilku innych podmiotów.

Wniosek o wpis

Po pierwsze, wpisy do ogłaszane w Monitorze Sądowym. Dane zawarte w rejestrze są jawne i każdy może je przeglądać lub żądać wydanie odpisów urzędowo poświadczonych z rejestru.
Po drugie, wniosek składa się na urzędowym formularzu lub na formularzu w wersji elektronicznej. Wniosek podlega opłacie, którą należy uiścić przy jego składaniu. Opłata za dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej wynosi 500 zł. Natomiast do rejestru samego rejestru stowarzyszeń i fundacji, bez rejestru przedsiębiorców: 250 zł. Wniosek o wpis do rejestru dłużników podlega opłacie w kwocie 300 zł.
Wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 7 dni od złożenia. Wniosek powinien być złożony w ciągu 7 dni, od wydarzenia dającego podstawy do dokonania wpisu. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które mogą wyniknąć z podanych przez niego nieprawdziwych danych, dlatego należy bardzo uważnie wypełniać wniosek.

Podsumowując…

• Krajowy Rejestr Sądowy i Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej to dwie oddzielne bazy
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej zawiera tylko dane przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
• W KRS-ie są wpisane głównie spółki, stowarzyszenia i fundacje.
• Wniosek o wpis w KRS podlega opłacie, w CEDiG nie

Leave a Comment