Różnice między bankiem spółdzielczym a komercyjnym

Sprawdź różnice między bankiem spółdzielczym a komercyjnym >>

Banki dzielimy na spółdzielcze i komercyjne. Jakie są między nimi różnice?

Bank

Bank to osoba prawna, funkcjonująca na podstawie zezwoleń uprawniających ją do przeprowadzania czynności bankowych, związanych z obciążeniem ryzykiem środków mu powierzonych pod tytułem zwrotnym.
Nazwy bank i kasa mogą być używane w reklamie tylko w wyżej podanym znaczeniu. Od tej zasady występują dwa wyjątki.
Po pierwsze, nie dotyczy to jednostek, z profilu których działalności jednoznacznie wynika, że nie dokonują czynności bankowych.
Po drugie, wyrazu kasa można używać w odniesieniu do jednostki organizacyjnej, która nie podlega Prawu bankowemu i gromadzi środki finansowe oraz udziela pożyczek, wyłącznie osobom, które są zrzeszone w tej jednostce.

Bank spółdzielczy

Bank spółdzielczy to bank będący spółdzielnią. Funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz Prawa spółdzielczego, ale jedynie w zakresie nieuregulowanym w Prawie bankowym.

Związek Krajowy Banków Spółdzielczych

Banki spółdzielcze i zrzeszające mogą należeć do tego związku banków.
Mogą także należeć do organizacji, których rolą jest reprezentowanie interesów gospodarczych banków spółdzielczych, w stosunku do organów państwowych, instytucji zagranicznych oraz międzynarodowych.

Czynności bankowe

Banki spółdzielcze, po otrzymaniu zezwolenia KNF, mogą wykonywać następujące czynności bankowe:
1. odbierać wkłady płatne na żądanie albo w wyznaczonym terminie, prowadzić dla nich rachunki;
2. prowadzić rachunki bankowe innego rodzaju;
3. udzielać pożyczek;
4. dawać oraz zatwierdzać gwarancje bankowe;
5. prowadzić bankowe rozliczenia finansowe;
6. udzielać kredytów;
7. udzielać pożyczek oraz kredytów konsumenckich;
8. dokonywać operacji czekowych i wekslowych;
9. wykonywać usługi płatnicze i wydawać pieniądze elektroniczne;
10. obrót wierzytelnościami pieniężnymi;
11. przechowywać papiery wartościowe i wynajmować skrytki sejfowe;
12. czynności z zakresu poręczeń;
13. inne czynności bankowe na rzecz banku zrzeszającego.

Bank komercyjny

Bank komercyjny zajmuje się obsługą oraz obrotem pieniędzmi pomiędzy jednostkami gospodarującymi a obywatelami.
Bank tego typu przede wszystkim zbiera środki pieniężne, udziela kredytów oraz pożyczek, wykonuje rozliczenia pieniężne w kraju i za granicą.

Banki komercyjne są przeznaczone dla wszystkich. Podlegają ustawie Prawo bankowe i świadczy usługi tam wymienione. Są swoistego rodzaju przedsiębiorstwem, które prowadzi działalność poprzez obrót środkami pieniężnymi.
Zdecydowana większość banków komercyjnych w Polce to banki krajowe, tu zarejestrowane i podlegające polskiemu prawu. Należy pamiętać, że celem działalności banków komercyjnych jest zysk, dlatego nikogo nie powinny dziwić wysokie opłaty za czynności bankowe, np. prowadzenie rachunków bankowych, choć to się powoli zmienia.

Dochody banków komercyjnych i cała ich działalność jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej, porządku prawnego oraz polityki państwa. Banki komercyjne to przedsiębiorstwa samofinansujące się, samodzielne oraz uniwersalne (takie same zasady działania w każdym oddziale w kraju i na świecie).
Bankiem tego rodzaju jest na przykład: Alior Bank lub Getin Bank.

Podsumowując…

• Bank spółdzielczy jest spółdzielnią
• Bank spółdzielczy podlega KNF
• Banki komercyjne są instytucjami nastawionymi na zysk, prowadzą też inne typy działalności jednocześnie
• Banki komercyjne gromadzą środki pieniężne, udzielają kredytów i pożyczek.
• Bank komercyjny to przedsiębiorstwo.

Leave a Comment