Różnice między etyką a moralnością

etyka-moralnosc

Sprawdź czym się różni etyka od moralności:

Chociaż są to różne pojęcia, często są mylone lub stosowane zamiennie. Używanie określeń  tych wywołuje wiele niejasności i wymaga ustalenia znaczeń, w jakich są one stosowane. Bo przecież „kodeks etyczny” i „ kodeks moralny” czy „poziom etyczny” i „poziom moralny” to nie zawsze to samo.

Moralność

Przez pojęcie moralności rozumiemy ogół poglądów, ocen, norm i wzorów osobowych ukształtowanych historycznie i kulturowo. Normy te regulują całokształt stosunków między jednostkami, grupami i ich wzajemnych interakcjach z punktu widzenia dobra i zła, słuszności i krzywdy, prawości i podłości. Moralność to pewne poglądy i przekonania moralne grupy społecznej, bądź jednostki. Poglądy te przekładają się na zachowania społeczne i reguły współżycia reprezentowane przez omawiany obiekt.

Etyka

Etyka to dyscyplina naukowa, zajmująca się moralnością. Jest teoretycznym ujęciem moralności. Próbą rozprawy między tym co dobre i złe, słuszne i krzywdzące, prawe i podłe. W praktyce jednak pojęcia te stosowane są zamiennie. Należy pamiętać jednak, że moralność jest czymś głębszym, czymś czego nie można się nauczyć, czymś co wynika z głębi człowieka (grupy) i jego potrzeb wraz z postrzeganiem dobra i zła. Etyka, jako nauka, za przedmiot badań wybrała sobie właśnie ludzkie zachowanie w kontekście postępowania. Jest to coś czego można się nauczyć, wypracować. Oznacza to, ze człowiek może postępować etycznie, jednak nie reprezentuje wysokiego poziomu moralnego, gdy wiedza ta nie jest poparta przekonaniem o słuszności własnej postawy.

Podsumowując…

  1. Moralność jest uwarunkowana historycznie i kulturowo
  2. Etyka jest nauką o moralności