Różnice między biz a inwestycjami portfelowymi

Sprawdź różnice między biz a inwestycjami portfelowymi >>

BIZ to skrót od bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Na czym one polegają?
Przede wszystkim należy zauważyć, że w ostatnich latach nastąpiło znaczne nasilenie przepływów kapitału pomiędzy państwami. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to jedna z form przepływu kapitału między państwami.
Bezpośrednia inwestycja zagraniczna następuje wtedy, gdy osoba z danego kraju-inwestor bezpośredni, na znaczący wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie będącym w innym kraju.
Według standardów międzynarodowych realny wpływ na działalność przedsiębiorstwa następuje wtedy, gdy inwestor posiada pośrednio albo bezpośrednio przynajmniej 10 % całkowitej ilość głosów w przedsiębiorstwie, które jest rezydentem innego państwa.
Taka relacja może istnieć pomiędzy wieloma podmiotami niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej, czy kilku sieci. Bezpośrednia inwestycja może dotyczyć również podmiotów zależnych lub stowarzyszonych z przedsiębiorstwem, które jest jego celem.
Wszystkie wpływy między podmiotami wykazuje się jako transakcje wynikające z bezpośrednich inwestycji.

Inwestycja portfelowa

Inwestycje portfelowe inaczej nazywane są zagranicznymi inwestycjami pośrednimi.
Najprościej mówiąc inwestycje portfelowe polegają na tym, że inwestorzy z jednego kraju zakupują aktywa finansowe w innym kraju. Inwestorzy nie mają aktywnej kontroli nad instytucjami emitującymi te aktywa finansowe, interesuje ich jedynie zysk. Zysk jest wytwarzany przez różnice w kursach walutowych lub wahania stóp procentowych.
Przedmiotem inwestycji portfelowych mogą być dłużne albo udziałowe papiery wartościowe, których nie można zaliczyć do inwestycji bezpośrednich. Dłużne papiery wartościowe dzielą się ze względu na okres zapadalności na krótkoterminowe i długoterminowe. Papiery wartościowe o okresie zapadalności powyżej roku, można zaliczyć do długoterminowych (obligacje skarbowe), a poniżej roku do krótkoterminowych (bony skarbowe).
Inwestycje portfelowe nie mogą być przedmiotem sprzedaży z przyrzeczeniem odkupu, ani pożyczki papierów wartościowych. Przy inwestycji portfelowej udział inwestora musi być mniejszy, niż 10%.
Celem inwestycji portfelowych jest otrzymanie z tego tytułu mniejszych lub większych przepływów finansowych. Niestety inwestycje bezpośrednie cechują się stabilnością, a portfelowe dużymi wahaniami oraz są zależne od czynników zewnętrznych (np. wypłacalności inwestora).
Najlepiej zainteresować się inwestycjami portfelowy w krajach rozwiniętych, ponieważ tam są bardziej stabilne ze względu na to, że gospodarka jest na odpowiednim poziomie rozwoju i inwestorzy mogą spokojnie podejmować decyzje strategiczne.
Inwestycje portfelowe wiążą się z mniejszymi zyskami, niż bezpośrednie, bo inwestor nie ma rzeczywistego wpływu na działanie podmiotu, w który zainwestował środki. Jednak zaletą tego typu rozwiązania jest to, że te inwestycje nie wiążą się z dodatkowymi kosztami po stronie inwestującego.

Podsumowując…

• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polegają na podejmowaniu od podstaw działalności gospodarczej za granicą lub przejmowaniu kontroli nad zagranicznym podmiotem.
• Inwestycje bezpośrednie są częścią bilansu płatniczego.
• Inwestycje portfelowe są inwestycjami pośrednimi.
• Inwestycje portfelowe są nastawione na zysk
• Podmiot kupujący inwestycję portfelową nie ma aktywnej kontroli nad działalnością podmiotu
• BIZ ma bardziej trwały charakter, niż inwestycja portfelowa.
• W BIZ następuje przepływ przez granice zasobów materialnych, wiedzy, technologii. Mają większy wpływ na gospodarkę.
• BIZ umożliwiają wykorzystanie aktywów firmy w porównaniu z innymi formami inwestycji

Leave a Comment