Różnice między cyklem klasycznym a współczesnym

Sprawdź różnice między cyklem klasycznym a współczesnym

Cykl klasyczny i współczesny to pojęcia pochodzące z ekonomii. Aby lepiej je zrozumieć należy najpierw przyjrzeć się samemu wzrostowi gospodarczemu i czynnikom, jakie na niego wpływają.

Wzrost gospodarczy

Na wzrost gospodarczy wpływają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zaliczamy: wielkość zatrudnienia, wydajność pracy, czynniki społeczne. Natomiast do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć takie jak: innowacje zagraniczne, handel zagraniczne oraz kooperacja międzynarodowa.

Wahania koniunkturalne

Wahania koniunkturalne ściśle wiążą się z cyklem klasycznym i współczesnym. Wyróżnia się następujące rodzaje wahań koniunkturalnych:
– sezonowe – wynikają ze zmian funkcjonowania gospodarki związanych ze zmianami pór roku
– przypadkowe – spowodowane są czynnikami, które trudno przewidzieć, np. ataki terrorystyczne, wojny czy klęski żywiołowe.
– cykliczne – stanowią powtarzające się co jakiś czas spadki i wzrosty gospodarki.

Cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny to powtarzające się określone wahania podstawowych atrybutów gospodarczych, takich jak np. PKB, zatrudnienie, ceny, stopy procentowe.

Fazy cykli koniunkturalnych

Wyróżnia się następujące fazy cykli koniunkturalnych klasycznych:
– faza recesji, inaczej kryzys – aktywność gospodarcza, produkcja oraz ceny ulegają zmniejszeniu, natomiast zwiększa się bezrobocie,
– faza depresji, inaczej dno – produkcja i ceny są stabilne i na niskim poziomie, a bezrobocie nadal pozostaje wysokie;
– faza ekspansji, inaczej ożywienie – produkcja i ceny rosną, a bezrobocie spada;
– faza rozkwitu, czyli szczyt lub boom – następuje stabilizacja produkcji oraz cen na wysokim poziomie, brak bezrobocia

Cykl koniunkturalny w fazie recesji

1. We wczesnej fazie recesji na ogół likwiduje się zapasy, następnie pojawia się zmniejszenie inwestycji przedsiębiorstw.
2. Spada zapotrzebowanie na pracę. Najpierw skraca się średnią długość tygodnia pracy, później zwalnia pracowników, co powoduje wzrost bezrobocia.
3. Następuje spadek cen i wynagrodzeń.
4. Obniżają się zyski przedsiębiorstw oraz zapotrzebowanie na kredyty.

Cykl koniunkturalny w fazie ekspansji

1. We początkowej fazie ekspansji zazwyczaj gromadzi się oraz uzupełnia zapasy, następnie wzrastają inwestycje przedsiębiorstw.
2. Wzrasta zapotrzebowanie na pracę. Średnia długość tygodnia pracy zostaje wydłużona. Następnie następuje zatrudnienie nowych pracowników, co zdecydowanie zmniejsza bezrobocie.
3. Rosną ceny oraz płace.
4. Zwiększają się zyski przedsiębiorstw i zapotrzebowanie na kredyty.
Rodzaje cykli koniunkturalnych
Cykl Juglara, czyli klasyczny trwa 8-11 lat. Stanowi wynik zmian zachodzących w kapitale trwałym. Opiera się na badaniach obrotów banków, stóp procentowych oraz cen, w USA, Wielkiej Brytanii oraz Francji.
Cykl Kitchina, czyli mniejszym: trwa 3-3,5 roku. Jego przyczyną są wahania w kapitale obrotowym. Opiera się na badaniach transakcji bankowych, cen hurtowych w USA oraz Wielkiej Brytanii.

Cykl Kondriatiewa, inaczej, długi, trwa 40-60 lat. Jego przyczyną są innowacje technologiczne. Opierał się na badaniach wydobycia i wykorzystania ród żelaza (Wielka Brytania, Niemcy).
Fazy cyklu współczesnego
W cyklu współczesnym wyróżnia się dwie fazy: ożywienie i recesję, rozumiane tak samo jak w cyklu klasycznym.

Podsumowując…

• Cykl koniunkturalny to powtarzające się określone wahania podstawowych atrybutów gospodarczych, takich jak np. PKB, zatrudnienie, ceny, stopy procentowe.
• Cykl klasyczny ma cztery fazy (kryzys, depresja, ożywienie, rozkwit)
• Cykl klasyczny trwa 8-11 lat
• W cyklu klasycznym amplituda wahań wokół trendów jest duża
• Cykl współczesny ma 2 fazy ożywienie i recesję.
• Cykl współczesny jest krótszy, niż cykl klasyczny
• Cykl współczesny ma mniejszą amplitudę wahań wokół trendów.
• Wyróżnia się następujące cykle koniunkturalne: Juglara, cykl Kitchina, cykl Kondriatiewa.

Leave a Comment