Różnice między biblią katolicką a protestancką

Sprawdź różnice między biblią katolicką a protestancką >>

Każda religia ma swoje zasady i swoich wyznawców. Najczęściej te zasady religii są zapisane w jakiejś księdze. Katolicy mają biblię, protestanci też, muzułmanie mają świętą księgę Koran.

Biblia

Biblia, inaczej Pismo Święte (z języka greckiego biblion, czyli zwój papirusu lub księga) to zbiór ksiąg, spisanych w pierwotnej wersji w języku hebrajskim, aramejskim oraz greckim.
Pismo święte uznawane jest przez wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa za zainspirowane przez Boga.

Historia Biblii

Do IV wieku n.e. nie istniał powszechnie przyjmowany kanon Biblii. Na Wschodzie odrzucano Apokalipsę, na Zachodzie – List do Hebrajczyków. Za pismo kanoniczne uznawano na przykład List Barnaby. W kościele Syryjskim w składzie Biblii wymieniano 22 księgi.
O pierwszym zestawie ksiąg katolickich była mowa w IV wieku przez św. Hieronima, Anastazego oraz Augustyna.

Biblia katolicka

Biblia katolicka obejmuje Stary Testament i Nowy Testament.

Stary Testament

Stary Testament składa się z 46 ksiąg albo 47, jeśli uzna się za samodzielną księgę List Jeremiasza, który w katolickich wydaniach Biblii jest szóstym rozdziałem Księgi Barucha.
Księgi Starego Testamentu powstały w okresie od XII do II wieku p.n.e. Stary Testament opowiada o historii i dziedzictwie kulturowym i religijnym narodu izraelskiego. Księgi te początkowo zostały spisane w języku hebrajskim i aramejskim.
Księgi Starego Testamentu są przez chrześcijan dzielone na: księgi historyczne; księgi profetyczne oraz księgi dydaktyczne.

Nowy Testament

Nowy Testament został spisany w drugiej połowie I wieku n.e. w języku greckim. Treść Nowego Testamentu stanowi ewangelia, czyli Dobra Nowina.

Nowy Testament opisuje królestwo Boże i zbawienie głoszone przez Jezusa Chrystusa oraz jego uczniów. Pokazuje również historię gmin chrześcijańskich w tamtym czasie.

Biblia protestancka

Biblia protestancka obejmuje Stary Testament i Nowy Testament.

Stary Testament

Stary Testament składa się z 39 ksiąg w kanonie hebrajskim przyjmowanym przez Żydów oraz wyznania protestanckie.
Starożytny kanon żydowski uznaje obecnie 39 ksiąg, jednak wymienia 24 albo 22 księgi poprzez połączenie niektórych obecnie znanych ksiąg. To zestawienie łączy Księgę Rut i Księgę Sędziów oraz Lamentacje i Księgę Jeremiasza. Liczba ksiąg jest równa ilości liter występujących w alfabecie hebrajskim.

Nowy Testament

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg. Wśród tych ksiąg są cztery Ewangelie: świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza oraz świętego Jana. Odrębną księgę stanowią Dzieje Apostolskie.
Do ksiąg Nowego Testamentu zalicza się również listy. Pierwszą grupę stanowią listy świętego Pawła: do Rzymian, do Koryntian (2), do Galacjan, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, do Tesaloniczan (2), do Tymoteusza (2), do Tytusa, do Filemona. Poza tym, odrębną księgę stanowi List do Hebrajczyków. W skład Nowego Testamentu wchodzi również List świętego Jakuba, dwa listy świętego Piotra, trzy listy świętego Jana, list świętego Judy oraz Objawienie świętego Jana.
Tak samo jak u chrześcijan Nowy Testament opisuje królestwo Boże i zbawienie głoszone przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów.

Podsumowując…

• Biblia katolicka i protestancka składają się ze Starego i Nowego Testamentu
• W obu wyznaniach w Nowym Testamencie jest taka sama ilość ksiąg-27
• Różnica polega na ilości ksiąg w Starym Testamencie (protestantyzm-39, katolicyzm-46)
• W skład Nowego Testamentu wchodzą głównie Ewangelie oraz listy świętych.
• W obu religiach Nowy Testament opisuje królestwo Boże i zbawienie głoszone przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów.

Leave a Comment