Różnice między katolicyzmem a protestantyzmem

katolicyzm-protestantyzm

Sprawdź czym się różni katolicyzm od protestantyzmu:

W tym artykule postaramy się wyjaśnić różnicę w wyznaniu katolickim i protestanckim. Również zdefiniujemy je szybko, po to aby w końcowej części wypunktować dzielące je różnice.

 Katolicyzm

W wyniku rozłamu kościoła chrześcijańskiego w II wieku wyodrębniły się jego dwa główne nurty. Katolicyzm i prawosławie. Odłam katolicki uznaje Boga, jego syna Jezusa Chrystusa, Trójcę Świętą oraz czci Matkę Boską. Głową kościoła katolickiego jest papież, Biskup Rzymu, wybierany na drodze konklawe. Kościół Rzymskokatolicki ma największą ilość wyznawców spośród wszystkich odłamów chrześcijaństwa. Odpowiednie funkcje pełnią mężczyźni (księża) oraz kobiety (zakonnice) – wraz z całą wewnętrzną hierarchią.

 Protestantyzm

Odrębność tego wyznania od innych nurtów chrześcijańskich polega na odrzuceniu wszystkich doktryn dodanych do Pisma Świętego przez kościół.  Za twórcę protestantyzmu uznaje się Marcina Lutra, który zapoczątkował nurt zwany reformacją. W jej wyniku odrzucono wszystkie aspekty i dogmaty świętości Marii. Protestantyzm uznaje ją za matkę Jezusa, jednak nie składa jej czci religijnej, która należy się tylko Bogu. Protestanci uznają tylko chrzest i eucharystię odrzucając sakrament Komunii Świętej i Bierzmowania. Nurt Kalwinistyczny odrzuca wszystkie sakramenty uznawane przez religię katolicką. W protestantyzmie funkcje kapłanów mogą pełnić również kobiety, co stoi w sprzeczności z doktrynami innych nurtów chrześcijaństwa.

Podsumowując…

  1. Protestantyzm jest najmłodszym nurtem chrześcijaństwa
  2. Protestantyzm ma zdecydowanie mniej wyznawców od katolicyzmu
  3. W wyznaniu protestanckim funkcje kapłanów mogą pełnić kobiety
  4. Protestantyzm odrzuca świętość Matki boskiej
  5. Katolicy uznają dogmaty kościelne, protestanci tylko te zawarte w Piśmie Świętym
  6. Protestanci odrzucają praktycznie wszystkie sakramenty katolickie