Różnice między ankietą a wywiadem

Sprawdź jakie są różnice między ankietą a wywiadem >>

Każdy z nas kiedyś brał udział w ankiecie. Wywiad jest zastrzeżony dla bardziej elitarnych jednostek. Na czym polega ankieta, a na czym wywiad? Jakie są między nimi różnice?

Ankieta

Istnieje bardzo wiele definicji ankiet. Nie ma jednej ostatecznej. Według M. Łobockiego ankieta stanowi arkusz z pytaniami i miejscami na udzielenie odpowiedzi na te pytania lub gotowymi odpowiedziami spośród których osoby mogą zaznaczyć jedną lub kilka odpowiedzi, które uznają za właściwe.

Natomiast według T. Pilcha i T. Baumana ankieta jest sposobem gromadzenia informacji przy pomocy wypełniania przez badanych specjalnych formularzy w obecności lub bez obecności, przeprowadzającego ankietę.
Wyżej zostały wymienione jedynie dwie z istniejących definicji. Jak wynika, z powyższego, głównym celem ankiety jest gromadzenie informacji.

Podział ankiet

Ze względu na informacje o respondencie, ankiety możemy podzielić na jawne i anonimowe. Na ankiety anonimowe ludzie odpowiadają chętniej, bo nie zawierają one żadnych informacji, na podstawie których byłoby możliwe zidentyfikowanie osoby biorącej w niej udział.
Natomiast ankiety jawne mogą zawierać takie informacje jak miejsce zamieszkania, datę urodzenia, czy imię i nazwisko.
Kolejny podział ankiet to ze względu na częstość przeprowadzania-jedrorazowe i okresowe. Ankiety okresowe są powtarzane w tej samej zbiorowości, w określanym czasie, np. co miesiąc.
Ze względu na sposób dostarczenia do ankietera ankiety możemy podzielić na: pocztowe, prasowe, dołączone do towaru konsumpcyjnego, telefoniczna, radiowa, telewizyjna, rozdawana, internetowa, audytoryjna (skierowana do określonej grupy, np. podczas konferencji lub rozdawana wyłącznie studentom danej uczelni), ankieta ogólnodostępna.
Poza tym, ankiety możemy jeszcze podzielić na nadzorowane przez ankietera i nienadzorowane przez ankietera,

Rodzaje pytań

Najprostszy podział to ten na pytania otwarte, półotwarte i zamknięte. Pytania otwarte pozwalają ankietowanemu na swobodę wypowiedzi. W pytaniach półotwartych ankietowany musi wypowiedzieć się i wybrać jedną z widniejących w ankiecie odpowiedzi. Natomiast pytania zamknięte ograniczają się na zaznaczenia jednej lub kilku odpowiedzi zawartej w ankiecie,
Typy pytań zamkniętych dzielą się na: koniunktywny (można wybrać kilka odpowiedzi), alternatywny (jedna odpowiedź TAK lub NIE), dysjunktywny (można wybrać wyłącznie jedną odpowiedź).

Cechy pytań zawartych w ankiecie

Pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety powinny być: jednoznaczne, konkretne i zrozumiałe; pojedyncze; nie sugerujące odpowiedzi, poukładane, skierowane do właściwej grupy osób.

Wywiad

Wywiad w pierwszej chwili kojarzy się z gwiazdami, osobami publicznymi, bo to one najczęściej udzielają wywiadów.
Wywiad to najczęściej jest rozmowa pomiędzy dwiema osobami lub osobą prowadzącą spotkanie i grupą osób. Celem wywiadu jest uzyskanie informacji o osobie lub danym wydarzeniu.
Wywiad jest rozmową polegająca na naprzemiennym zadawaniu pytań i otrzymywaniu na nie odpowiedzi. Celem wywiadu jest zbieranie informacji ciekawych dla opinii publicznej. Wywiadu nie przeprowadza się w celach naukowych.

Historia

Pierwszym opublikowanym wywiadem był wywiad Jamesa Gordona Bennett ojca Jamesa Gordona Bennetta, z pocztmistrzem pochodzącym z Buffalo (New York Herald” 13 października 1835 r.) Bennetta uważa się za twórcę tego gatunku.

Autoryzacja

Autoryzacja polega na zatwierdzeniu jego treści przez osobę udzielającą wywiadu. Nie można opublikować treści wywiadu bez autoryzacji.

Podsumowując…

• Celem ankiety jest zebranie informacji dla celów naukowych (głównie), a wywiadu jest zebranie informacji atrakcyjnych dla opinii publicznej.
• Wywiady zawsze są jawne, ankiety najczęściej są anomimowe
• Wywiad polega na rozmowie pomiędzy dwiema osobami
• Wywiad wymaga autoryzacji
• W wywiadzie występują jedynie pytania otwarte

Leave a Comment