Różnice między uziemieniem i zerowaniem

uziemienie-zerowanie

Sprawdź czym się różni uziemienie od zerowania:

Zarówno „uziemienie” jak i „zerowanie” są terminami używanymi w opisywaniu instalacji elektrycznych. Warto w tym momencie zauważyć, że zerowanie jest już metodą przestarzałą. Ma to związek z unowocześnieniem instalacji elektrycznych, co z kolei wpływa na fakt, że proces zerowania nie jest już stosowany.

Na czym to polega?

Zerowanie, jak i uziemienie, są  metodami ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Zerowanie polega na podłączeniu części przewodzących prąd, takich jak metalowa obudowa, z przewodem ochronnym lub przewodem ochronno – neutralnym. W momencie uszkodzenia instalacji samoczynnie odłącza zasilanie. Zerowanie może być stosowane w instalacjach o maksymalnym napięciu  500 V w układzie sieciowym TN. W takim układzie  neutralny punkt urządzenia zasilającego  jest bezpośrednio uziemiony, a chronione elementy przewodzące połączone są z punktem neutralnym. Uziemienie natomiast jest przewodem wykonanym z przewodnika elektrycznego i łączy ciało naelektryzowane z ziemią, aby je zobojętnić. Uziemienie wykonuje się w celu zapewnienia prawidłowej ale i, co bardzo ważne, bezpiecznej pracy wszystkich urządzeń przewodzących prąd.  W skład uziemienia wchodzą przewody ochronne i przewody ochronno – neutralne. Wyróżniamy cztery rodzaje uziemienia. Są to: uziemienie ochronne, funkcjonalne, odgromowe, pomocnicze. Przykładem uziemienia jest piorunochron lub charakterystyczny bolec we wtyczkach elektrycznych urządzeń domowych.

Podsumowując…

  1. Zerowanie łączy części przewodzące prąd z przewodem ochronnym
  2. Uziemienie, jest przewodem łączącym naelektryzowane ciało z ziemią celem jego zobojętnienia
  3. Zerowanie jest metodą wychodząca z użycia, zastępuje ja właśnie uziemianie